Nyckel till effektiv IT-tjänsthantering och Innovation – en fråga om att optimera ITSM och verksamhetskulturen!

2024-02-27

Det grundläggande är att skapa ett arbetsklimat och kultur som möjliggör att modeller och ramverk får genomslag och acceptans i en operativ vardag så att de positiva effekterna infrias och uppsatta mål nås.

Det finns många modeller och ramverk en organisation kan använda sig av för att effektivisera verksamheten och dess förmåga att skapa kundnytta. Dock brukar den mest grundläggande pusselbiten försummas – KULTUREN – utan att kunna ta på den vet vi att den finns där då den styr beslut, beteenden och arbetssätt. Därför, som man brukar säga, förutsätter framgång en tidsenlig kultur för att det ska vara möjligt att skapa produktivitet, engagemang och anpassningsförmåga i en organisation. Viktiga variabler för att verksamheten ska bygga attraktionskraft som lockar nya medarbetare såväl som kunder.
 
Som ledare men också som medarbetare är det avgörande att vara observant på hur gruppen mår. Man kan tala om en inre harmoni i gruppen som behöver uppnås. Utan den kan man inte uppnå en yttre harmoni vilket kommer kunder och andra intressenter till nytta. Eller för att citera Step Hyken.*
 
”Focus on making employees happy, and in turn, they will make your customers happy. What’s happening on the inside of the organization is felt on the outside by the customers.” 
 
Det grundläggande är alltså att skapa ett arbetsklimat och kultur som möjliggör att modeller och ramverk får genomslag och acceptans i en operativ vardag så att de positiva effekterna infrias och uppsatta mål nås. 
 
En organisationskultur är, om den lämnas orörd, en spegling av de normer som skapats i verksamheten, hur verksamheten styrs samt hur intressenterna interagerar och därmed påverkar organisationen. Det finns åtminstone fyra olika typer av verksamhetskulturer:
  • Tuff-macho: Fokuserar på risktagande, individualism och konkurrens.
  • Mjuk-byråkratisk: Fokuserar på stabilitet, jämlikhet och samarbete.
  • Hård-byråkratisk: Fokuserar på kontroll, effektivitet och hierarki.
  • Satsa-och-vinn: Fokuserar på innovation, flexibilitet och snabba resultat.
Det finns såklart mängder av varianter för dessa exempel på verksamhetskulturer, men om vi fokuserar på IT-tjänstehantering och Innovation kliver Mjuk-byråkratisk fram som den mest eftersträvansvärda kulturen.
Vad krävs då för att få organisationen dit man vill? Övergripande handlar det om fem punkter som är värde lite extra fokus:
  1. Ledarskap: Ledningen måste föregå med gott exempel och aktivt driva kulturförändringen.
  2. Kommunikation: Det är viktigt att kontinuerligt kommunicera värderingar och förväntningar i organisationen.
  3. Involvering: Medarbetare bör involveras i att skapa och forma den eftersträvansvärda kulturen.
  4. Utveckling: Att erbjuda kompetensutveckling och stöd för att stärka önskvärda beteenden.
  5. Feedback och uppföljning: Regelbunden feedback och uppföljning är nödvändigt för att säkerställa att kulturen lever vidare.
Allt förutsätter dock att ledare och medarbetare tillsammans kommer fram till vilka normer, regler och attityder som ska gälla i verksamheten. Det vill säga grunden för just kulturen. Därefter gäller det som sagt att ledningen måste gå i bräschen och föregå med gott exempel samt bejakar de övriga fyra ovanstående punkterna.
 
Görs detta får vi den plattform som är nödvändig för att kunna genomföra de förändringar som krävs. 
 
Så låt oss nu titta på strategier för innovation, agilitet och annat som ökar effektivitet i både leveranser av it-tjänster, men även för att kunna svara upp (snabbt) på de olika behov som kunder och intressenter har.
 
Vad är då innovation?
Substantivet Innovation betyder bland annat Förnyelse och nytänkande. Man kan även säga att Innovation betyder att testa idéer och hypoteser för till exempel tjänster och produkter.
 
Med andra ord förutsätter innovation ett arbetsklimat (kultur) som uppmuntrar till nytänkande och därför avsätts tid och platser för att testa, utvärdera och förbättra hypoteser vars utfall alla delar med sig av till varandra, både positiva och negativa. Här finns inte plats för ”rädsla att göra fel” eller gamla ”sanningar” som ledare och medarbetare slår i huvudet på varandra.
 
Givetvis behövs också arbetssätt för att ta de goda idéerna vidare till ny- eller vidareutveckling så att värdet av det nya i rimlig tid också går att avläsa i en allt bättre ekonomi.
 
 * Shep Hyken. How Happy Employees Make Happy Customers. Forbes. May 27, 2017. 

Hur gör man då allt det här?
Se den inspelade kunskapsfrukosten i vår youtube kanal där BiTA´s mest erfarna konsulter delar med sig av tips och erfarenheter.
 


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.