7 steg för att vässa verksamheten i en instabil, osäker och komplex värld

2019-08-16"Förhoppningarna om stora överskott i statens budget smälter samman i takt med att svensk ekonomi tvärbromsar. I Riksgäldens senaste prognos förvandlas överskott till underskott.” Meningen kunde vara hämtad från Konjunkturinstitutets senaste rapport, men kommer från en artikel i SVD Näringsliv 2008.

Precis då som nu är det många som lite förvånat tittar upp från datorerna och yrvaket konstaterar att BNP och sysselsättningen i Sverige nu minskar för första gången på många år. En sämre konjunktur är förvisso inget dramatiskt i sig utan ganska normalt. Problemet är att vi under ett antal år levt i en ekonomi med god tillgång på billiga pengar samtidigt som regeringen gjort allt de kan för att stimulera ekonomi och sysselsättning. Utmaningarna med global uppvärmning, kapprustning och ny teknik är större än någonsin tidigare och bidrar givetvis till situationens allvar.
Paradoxalt så har situationen under många år sett bra ut, på ytan! BNP har sedan 2014 i genomsnitt ökat med ca 2,9 procent vilket är ganska bra. Men under samma period har tillväxten per capita utvecklas betydligt sämre, något som innebär att vissa grupper av människor fått det bättre, medan andra fått det sämre. Klyfterna ökar och med det polariseringen i samhället. Ett fenomen som allt fler noterat och som märks mellan stad och land, yrkeskategorier, etniciteter och åldersgrupper. Samtidigt har hushållens skuldkvot nära nog fördubblats de senaste 20 åren och är idag rekordhög. När arbetslösheten såväl som konsumtionen nu minskar för första gången sedan 2017, finns det onekligen goda skäl till oro.


Fromma förhoppningar

Att fortsätta som förut och låtsas som inget har hänt är troligen en dålig strategi för att hantera något som vi egentligen inte vet omfattningen av. Inte heller är det produktivt att brådstörtat dra i handbromsen. Bättre då att förbereda verksamheten på det värsta, men hoppas på det bästa. Vi kanske kan kalla det för att klä verksamheten i en ”lågkonjunkturskrud”.

Vad krävs då av en verksamhet för att möta minskad efterfrågan och nya tekniker i ett allt mer polariserat samhälle och som ytterst gör omvärlden instabil, osäker, komplex och tvetydig? Visst krävs det ganska mycket, men det behöver heller inte vara allt för komplicerat!

 
Kund- och internnytta och de tre kapitalgrunderna

En organisation, oavsett bransch, har i uppgift att skapa nytta åt intressenter och göra det på ett effektivt vis. Vi kan kalla det för exekveringsförmåga av kund- och internnytta. Låg kundnytta = låg attraktionskraft. Låg internnytta = ineffektiva dyra processer. För att skapa nytta så är verksamheter uppbyggda kring tre kapitalgrunder; Profil, Organisation och Idé-kapital.

Profilkapital är kostnader och aktiviteter som är förknippade med att bygga starka varumärken och goda intressentrelationer. Organisationskapital handlar om verksamhetens människor, struktur, processer och tekniker. Idé-kapital är patent, utvecklingsprojekt och idéer som verksamheten ännu inte lyckats realisera och kapitalisera.

Det ligger så att säga i tangentens riktning att det med åren uppstår ”fluff” i systemet samtidigt som organisationen i kraft av vanans makt får svårare att anamma nya tankesätt, för att inte prata om arbetssätt. Med andra ord - delar i verksamheten behövs kanske inte för att skapa samma resultat och det kan till och med vara så att det blir enklare att skapa bättre resultat om resultat- och balansräkningen rensas på poster som inte bidrar till kund- och internnytta.

En organisation klädd i lågkonjunkturskrud förmår oavsett storlek att agera som en liten verksamhet med hög anpassningsförmåga, korta beslutsvägar och stort fokus på att skapa kund- och intressentnytta. Vad till vem med vilket erbjudande och hur skapar vi värde, vilket är en definition på affärsidé, är i dessa organisationer inte tomma ord, utan en daglig realitet för verksamhetens chefer och medarbetare.Tänk nytt, gör om, gör rätt


Hur gör man då för att börja arbetet med att skapa en verksamhet som bättre förmår agera i en instabil, osäker, komplex och tvetydig omvärld? Varför inte samla de ”vassaste knivarna” runt verksamhetens resultat- och balansräkning i en gemensam uppgift som kan vara; vad måste vi behålla för att tillmötesgå intressentförväntningar och leverera med kvalitet? Projekt, aktiviteter, tillgångar och kompetenser som inte behövs monteras i möjligaste mån bort samtidigt som ”keepers” förstärks och effektiviseras.

 Resultatet blir en verksamhet med en effektiv idé, organisations- och idé-kapital. För som den 88-årige mediakungen Rupert Murdoch så riktigt formulerade sig; ”The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow.”

  


7 steg för att bädda för framgång i en osäker värld

Uppstart

Samla en lämplig grupp runt en gemensam uppgift med en tydlig målsättning. Gruppen bör bestå av människor med goda färdigheter i företagsekonomi, teknik, omvärld och om den egna verksamheten.

Analys

Arbeta fram en adekvat nulägesbeskrivning som ger en bild av din verksamhets ”eko-system”. D v s vad som är ”på gång” och som berör verksamheten, hur verksamheten utvecklats i jämförelse med konkurrenter eller jämförbara verksamheter och trenden framöver. Beskriv också verksamhetens samlade idé, organisation och profil-kapital.

Skapa riktning

Enas om viktiga ledstjärnor för att verksamheten ska kunna utvecklas positivt givet rådande eller kommande marknadssituation och nulägesbeskrivningen ovan.

Governance

Nagelfar verksamhetens styrning och säkerställ att den belyser rätt nyckeltal med hänsyn tagen till de överenskomna ledstjärnorna och att den belönar rätt beteenden i organisationen. Det handlar om att värdedimensionerna; Inre, Praktiska och Ekonomiska-värden dels är koordinerade med varandra, dels att det i var och en av dessa dimensioner är rätt indikatorer givet marknadssituation och målsättning.

0-kalkyl

Gå igenom poster i verksamhetens resultat- och balansräkning, samt beskrivningen av verksamhetens samlade idé, organisation och profil-kapital. Upprätta en lista på ”keepers” respektive ”jack ins” baserat på en överenskommen frågeställning som kan vara vad måste vi behålla för att tillmötesgå intressentförväntningar och leverera med kvalitet.

Plan för genomförande

Upprätta en genomförandeplan för att ta bort de delar som inte behövs och förstärk de delar som ska vara kvar. Förankra planen hos viktiga intressenter och involvera så många som möjligt i exekveringen av planen.

Uppföljning och feedback

Var noga med uppföljning och säkerställ att beslutade åtgärder också genomförs. Mät frekvent resultaten av åtgärderna och återkoppla till organisationen. STURE JOHANSSON
Strategy & Governance, BiTA

BiTA Service Management

Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, digitalisering och att få en vinnande kultur. Vi levererar kunskap om trender och omvärld, beslutsförmåga och genomförandekraft av viktiga projekt.

Det kan handla om att:
 • Skapa en vinnande strategi
 • Stärka och utveckla din verksamhets roll i värdekedja och omvärld Skapa och förankra ett beslutsunderlag så att alla drar åt samma håll
 • Utveckla och implementera Service Management
 • Vässa teamets genomförandeförmåga

     Kommentera inlägget

  (endast BiTA kan se din epostadress)
  Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

  Tidigare blogginlägg

  ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.