Mellanchefens roll i AI-revolutionen

2023-10-16
AI har potentialen att skapa en hel del positiva effekter men också oönskade sådana. Det är viktigt att mellanchefer och ledare fokuserar på möjligheter, lösningar och optimeringar för att kunna hantera de utmaningar som kommer med ”AI-revolutionen”. Det finns många vägar och råd att följa för att inte bara att överleva men att frodas med hjälp av AI. Intentionen med denna text är att dela med mig några spaningar. Genom att fokusera på följande områden, kan mellanchefer och ledare ta vara på fördelarna med AI-revolutionen genom att skapa en kultur av kreativitet, fortsätta lära sig nya färdigheter, bygga upp förtroende för tekniken, optimera arbetsflöden, samt fokusera på samarbete mellan människan och tekniken.
 
 
 
  • Kreativitet och innovation: AI kan hjälpa till att frigöra tid och resurser som i sin tur kan användas för kreativitet och innovation. Mellanchefer och ledare bör därför prioritera skapandet av en kultur av kreativitet och innovation, för att bidra till företagets tillväxt och utveckling. Ett direkt resultat kan bli att AI används i framtagandet av nya tjänster/produkter eller optimering av befintliga arbetsflöden.

  • Kompetensutveckling: AI kommer att förändra arbetsmarknaden, men det betyder inte att människor kommer att bli överflödiga. Istället kommer det att krävas nya färdigheter för att arbeta med AI-teknik. Mellanchefer och ledare (de flesta tjänstemän) bör därför fundera på hur de kan hålla sig à jour med kompetens som är relevant för den nya arbetsmarknaden.

  • Mjuka värden: För att AI ska vara effektivt måste vi människor våga lita på tekniken. Mellanchefer och ledare bör därför arbeta för att bygga upp förtroende för AI genom att kommunicera dess fördelar och hur det kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

  • Tekniken som resurs: AI kan hjälpa till att optimera arbetsflöden genom att automatisera uppgifter som tidigare krävde manuell inmatning. Mellanchefer och ledare bör därför undersöka hur AI kan användas för att optimera arbetsflöden och minska tidskrävande uppgifter – vilket kan bidra till ökad kreativitet och innovation.

  • Fokus på människor: Slutligen är det viktigt att mellanchefer och ledare fokuserar på samarbete mellan människor och AI. Detta kan uppnås genom att skapa en arbetsmiljö som främjar samarbete och öppen kommunikation mellan människor och teknik. Det är också viktigt att människor har möjlighet att påverka hur tekniken används och att de känner sig delaktiga i beslutsprocessen.

BiTA Service Management
Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, digitalisering och att få en vinnande kultur. Vi levererar kunskap om trender och omvärld, beslutsförmåga och genomförandekraft av viktiga projekt. Vi kallar det för Operativ Excellens. 
 
 
 
 
 
 
Nyangsarang Jobe King
0709-12 50 71
BiTA – VI GÖR SKILLNAD. VI FÖRENKLAR FÖRÄNDRING. VI LEVERERAR OPERATIV EXCELLENS!

Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.