Agila team med stark genomförandeförmåga!

2020-04-29
– men utan rätt företagskultur blir målbilden blott en förhoppning i samband med den årliga verksamhetsplaneringen.
Världen förändras bokstavligen framför våra ögon just nu och det största misstaget en verksamhet kan göra är att ”sitta still i båten” eller att tro att allt återgår till det normala så fort pandemin är över. Utmaningarna fanns redan innan Corona-krisen då det varit mer eller mindre känt att svenska verksamheter tappar i produktivitet. Industrin var förvisso fortfarande förhållandevis effektiv, men har tappat mark. Tjänstesektorn, som många hyser hopp om och där delar nu slagits i spillror, har tappat anmärkningsvärt i produktivitet. Många svenska verksamheter skapar helt enkelt mindre resultat per satsad resurs­krona än jämförbara företag i USA, Asien, Europa och jämfört med våra nordiska grannländer.
 
I kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen blir fler företag allt mer pressade. Yrken som konsult, revisor och advokat kommer i grunden att förändras. Så också många yrken inom servicesektorn och sjukvården. Samtidigt pågår de största geopolitiska förändringarna sedan andra världskriget.
 
Globaliseringen som vi känt den förändras och managementkoncept som just-in time och new public management kommer att ersättas med mer robusta system som ger en större kontroll över värdekedjorna. Förändringens vindar blåser starkare än någonsin och ställer stora krav på anpassningsförmåga och agila arbetssätt. Men utan rätt inställning, attityder och värderingar i verksamheterna blir det si och så med anpassningsbarhet, konkurrenskraft och långsiktig hållbarhet.
 
 
En verksamhets framgång börjar och avgörs av inre värden som ägare, ledning och medarbetare tillsammans lyckats skapa. Det handlar om värderingar, attityder och övertygelser som iterativt, ofta under många år, byggts upp i organisationen och som därmed blivit vägledande för kommande beslut och handlingar. Vid ett besök i ett företag med ett starkt inre värde möter du ofta människor som är fokuserade på mål och uppgift och som inte ovanligt är mycket lojal arbetsgivaren. Det är lätt att känna dess energi och framtidstro vilket smittar varpå nästa tanke blir ”wow, här skulle jag vilja jobba”. Känns det igen? 

Företagskulturen är därför en verksamhets största nackdel, eller dess fördel – allt beroende på vad den kännetecknas av och vad man gör med den.  Så hur kan en organisation göra för att bättre förstå verksamhetens kultur och dessutom kunna förändra den så att den bättre möter en föränderlig framtid med krav på nya arbetssätt?

En förutsättning för att lyckas är att visualisera företagskulturens kännetecken och ställa dessa i relation till vad som exempelvis krävs av ett team för att kunna jobba agilt. Men då det som styr våra beteenden handlar om normer som till stor del styr oss alla på ett delvis omedvetet plan, är det mycket svårt att synliggöra styrkor och svagheter i en företagskultur genom en traditionell undersökning med ett på förhand utformat frågebatteri. Det är exempelvis svårt för en ledare eller medarbetare att förklara varför medlemmarna i en organisation inte hälsar på varandra på morgonen, fattar beslut i plenum eller envisas med att alltid komma 15 minuter försent till ett möte.

Ett annat bättre sätt för att visualisera kulturen är att be ledare och medarbetare spontant associera till hur man tycker att det är att jobba i verksamheten eller vad som kännetecknar dess ledarskap. Det som spontant kommer upp kan exempelvis vara stressigt, byråkratiskt och roligt – tre associationer som kan ställas i relation till en agil målbild som kan vara anpassningsbar, smidig och kundfokuserad. På så vis synliggörs den information som är väsentlig att visualisera och som kallas för evoked set (Howard, 1963). Det är inte all information respondenten har om arbetsplatsen som är intressant, utan snarare det som spontant sammankopplas med detsamma och därför styr beteendet i en operativ vardag.

Att initiera ett utvecklingsarbete utan att först ha en bra bild av i vilken utsträckning företagskulturen jobbar för eller emot det eftersträvansvärda arbetssättet är en vanlig orsak till att många goda initiativ blir till en tumme-tott utan mätbara vinster. 
 
Bra att tänka på
För att lyckas är det givetvis en mängd avväganden och aktiviteter som måste göras på rätt sätt och i rätt ordning. Men några av de viktigare att beakta är:

• Visualisera företagskulturen och ställ den i relation till en önskad och förankrad målbild
• Arbeta fram en grundläggande organisationsidé som har förutsättningar att bli bestående och som därför med tiden kommer att programmera kulturen i verksamheten
• Skapa en övertygande och framtidsorienterad struktur där medarbetarna är involverade och som har förutsättningar att fungera i en digital och automatiserad värld 
• Säkerställ ett ledarskap som tar ansvar för förändringsarbetet på ett för medarbetarna motiverande vis
 

STURE JOHANSSON
Strategy & Governance, BiTA
 
 
BiTA Service Management
Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, digitalisering och att få en vinnande kultur. Vi levererar kunskap om trender och omvärld, beslutsförmåga och genomförandekraft av viktiga projekt.

Det kan handla om:
• Skapa en vinnande strategi
• Stärka och utveckla din verksamhets roll i värdekedja och omvärld
• Skapa och förankra ett beslutsunderlag så att alla drar åt samma håll
• Utveckla och implementera Service Management
• Vässa teamets genomförandeförmåga och öka förändringstakten


Kommentera inlägget

(endast BiTA kan se din epostadress)
Här sker en kontroll av att det är en människa som skickar uppgifterna.

Tidigare blogginlägg

ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.