Rollspecifikt Ledning och styrning Service Management IT Support och Kundtjänst ITIL® SAFe DevOps Nyheter Certifiering

Certifierad IT-ledare 2.0

En ledarskapsutbildning för dig som vet att framtiden är digital med dess hybridroller, distansarbete och flexibla samverkansformer. Är det viktigt för just dig att lära dig att leda i en digitaliserad arbetsmiljö, sätta gränser när så behövs såväl som att ge teamen energi, allt i ett högt arbetstempo. Då är Certifierad IT-ledare 2.0 något för dig.
 
I denna unika utbildning kombineras teori med praktiskt arbete. Deltagarna sporrar varandra och delar med sig av sina erfarenheter. Allt med målet att du ska bli, inte bara en bra chef, utan även en framgångsrik ledare.

Vi har bokat våra mest erfarna konsulter att vara lärare under kursen, kompletterat dem med inhyrda experter och laddat dem med uppgiften att konkret hjälpa dig i din ledarroll och i din viktiga uppgift. Men lärarna levererar inte enbart kunskaper och insikter på ett professionellt sätt, utan driver också ett förändringsarbete, d.v.s. bjuder in till dialog och diskussion bland deltagarna om innebörden och de praktiska konsekvenserna av ämnena som behandlas.
 
Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner.
 
Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med 2 veckor mellan varje tillfälle.
Efter utbildningen vet du hur du ska leda, kommunicera och skapa förtroende. Du vet hur du skall styra och förstå din verksamhet och att arbeta med resurs och kompetensfrågor såsom motivation, kompetensväxling, attityder, beteenden och kultur. Du kan arbeta med IT-strategiska frågor, investeringsportföljen och tjänster.
 
Kursen innefattar också 2h individuell coaching för alla deltagare som har intresse av det. Coachingen kan genomföras under kursperioden eller efter kursens slut.
 
Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen.

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till alla med ledar- och chefsroller där arbete med och runt IT-frågor är centrala. Det kan vara projekt- eller förändringsledare, gruppledare eller teamledare, process- eller förvaltningsledare eller personer med olika chefsroller inom IT.
 
Ditt arbete består av att, inom IT, leda, motivera och inspirera andra IT-medarbetare i sin profession för att realisera största möjliga värde. Din uppgift är att representera ett starkt och tryggt ledarskap, vilket innebär att du kommunicerar, samordnar, frågar och lyssnar, informerar och övertygar. Hela tiden med IT som utgångspunkt och optimal verksamhetsnytta som mål.
 
Kursen riktar sig också till dig som arbetar med en ansvarsroll i en IT-verksamhet och vill skaffa dig kunskaper och färdigheter inom de områden som kursen tar upp.

 
Förkunskapskrav
Deltagarna på kursen förväntas ha goda kunskaper om arbetet i en IT-verksamhet och vara redo att anta de utmaningar som det innebär att vara ledare inom IT.

Antal dagar: 6

Pris: 43500 kr (ex moms)

Kursstart hösten 2024:
Steg 1: 23-24 september
Steg 2: 14-15 oktober
Steg 3: 4-5 november

Tid: 9.00 - 17.00

Omdömen från våra kursdeltagare:
"Flera bra tips/verktyg som jag kommer ha nytta av"
 
"Bra råd och tips situationsbeskrivningar och utmaningar"

"Bra diskussionsövningar, exempel och övningar"

"Väldigt intressant att få höra andra personers verkliga problem/utmaningar/lösningar i olika situationer"

"Intressanta/givande diskussioner med kursledare och övriga deltagare"

"Flera bra tips/verktyg som jag kommer ha nytta av"
 
"Bra råd och tips situationsbeskrivningar och utmaningar"

"Bra diskussionsövningar, exempel och övningar"

"Väldigt intressant att få höra andra personers verkliga problem/utmaningar/lösningar i olika situationer"

"Intressanta/givande diskussioner med kursledare och övriga deltagare"

Är du intresserad av en skräddarsydd utbildning på ditt företag?

Alla våra utbildningar kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Vi anpassar och utvecklar utbildningar för din organisations särskilda behov.

Skicka en intresseanmälan genom att klicka på knappen nedan

Kurs: Certifierad IT-ledare 2.0

Det här är en utbildning för dig som är ledare eller chef inom IT eller har en liknande befattning.
Utbildningen Certifierad IT-ledare 2.0 utvecklar ditt ledarskap genom att ge kunskaper och konkreta verktyg inom de viktigaste områdena för din roll. Utbildningen omfattar 6 kursdagar fördelade på 3 tillfällen om vardera 2 dagar med cirka en månad mellan varje tillfälle.

Utbildningen fokuserar på praktisk hjälp och konkreta verktyg, men du får även med dig kunskaper om allt från att arbeta strategiskt med IT, investeringar och portföljhantering och riktlinjerna för hantering och utveckling av kompetens. Kursledaren och de gästföreläsare som besöker utbildningen förmedlar inte bara kunskaper utan delar med sig av sina erfarenheter och stimulerar deltagarna till givande diskussioner. Utbildningen genomförs för grupper upp till 16 personer.

Certifieringen kräver att du varit närvarande på samtliga kursdagar och att du blir godkänd på de projekt som du valt att genomföra under kursen. Du får också räkna med att mellan kurstillfällena sätta av upp till 10 timmar för hemarbete.


Målsättning
Efter utbildningen har du erhållit kunskap om hur du:
  • leder i en hybridmiljö
  • arbetar med målstyrning och sätter mål
  • arbetar och leder i en digital och agil arbetsmiljö
  • arbetar enligt uppsatta strategier situationsanalyser
  • resurssätter och kompetensförsörjer din organisation
  • leder i förändring, motiverar och kommunicerar
  • hanterar portföljer och prioriteringar av investeringar
  • coachar dina medarbetare
  • kan anamma nya trender på ett värdeskapande sätt
  • arbetar med attityder, beteenden och kultur
Språk
Svenska
 
Kurslängd
Kursen består av totalt 6 kursdagar fördelade på tre tillfällen med två dagar vardera. Mellan respektive tillfälle förväntas deltagarna utföra hemuppgifter som bygger på kunskap inhämtad under kursen och som tillämpas på verkliga förutsättningar.
 
Tider: kl 9-17 med avbrott för lunch och raster.

Kursmaterial
Kursdokumentationen är digital och laddas ner av deltagarna på en läsplatta eller dator. Du har bilder, dokument, övningar och egna anteckningar med dig hem och lätt tillgängligt mellan kurstillfällena. Kursdokumentationen är på svenska.


Läs mer om kursinnehåll
Steg 1 – Att leda och kommunicera skapar förtroende
Ledarskapet inom IT
Leda i en hybrid miljö
Effektiv kommunikation och retorik
Argumentationsteknik och Presentationer
Förändringsledning och Processorientering

Steg 2 – Att förstå sin affär är första steget till att kunna styra den
Vision och mission
Strategiarbete inom IT
Målnedbrytning och målstyrning
Kvalitet inom IT
Organisera dina resurser för större effektivitet
Portföljhantering, ett centralt verktyg i ditt strategiska arbete

Steg 3 – Rätt kompetens är nyckeln till framgång
Motivation och engagemang lyfter resultatet
Talent Management; ett systematiskt sätt att hantera resurser
Attityder, beteende och kultur

Är du kund hos oss sedan tidigare, logga då i stället in på Utbildningsportalen . Om du inte är kund hos oss sedan tidigare anmäler du dig längre ned på den här sidan!

Är ni intresserade av kompetenskort på kurser? Läs mer här!

Certifierad IT-ledare 2.0

Antal dagar: 6
Pris: 43500kr (ex moms)
Tillgängliga kurstillfällen:
Teckenförklaring:
betyder att kurstillfället har garanterad kursstart
betyder att det endast finns ett fåtal platser kvar på kurstillfället
Om lämpliga startdatum saknas för tillfället, kan du göra en intresseanmälan i stället: intresseanmälan
I annat fall, välj ett passande kurstillfälle i listan nedan:
* = obligatoriska uppgifter

Fakturaadress (om annan än ovan)

Övrigt

Personuppgifter:

I samband med din kursbokning samlar BiTA in uppgifter om dig för att administrera bokningen, utbildningen och eventuell certifiering. Vi behandlar endast de uppgifter du själv uppger i detta anmälningsformulär och lämnar aldrig ut dessa till någon extern part utan ditt uttryckliga samtycke.

Som kunskapsföretag vill vi gärna även fortsättningsvis dela med oss av kompetensrelaterad information till dig. I samband med bokningen godkänner du även att BiTA kontaktar dig med kunskapsrelaterad information, inbjudningar till events och aktuella erbjudanden.

Dina personuppgifter kommer sparas tillsvidare med undantag för uppgifter du lämnar under rubriken "Eventuella allergier", som rensas inom 90 dagar från kurstillfället. Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på training@bita.eu

Kursschema