Verksamhetsutveckling och förändringsstöd

Verksamhetsutveckling innefattar många olika delar som tillsammans bildar en gemensam helhet. För att nå effekt av förändringar är det viktigt att de genomförs på ett genomtänkt och metodiskt sätt, där och när de behövs. Genom att skapa en tydlig förståelse för verksamheten får vi gemensamt en god kunskap om nuläget och behovet av förändring.

Inom området Verksamhetsutveckling och förändringsstöd har vi en bred kunskapsbank att tillgå i form av såväl våra gemensamma erfarenheter som samlade kompetens. Detta är en av våra styrkor som vi använder när vi coachar och stöttar våra kunder i deras arbete. Vi utgår från områden som strategi, struktur och kultur, och tillser att alla dessa delar i kombination får utgöra grunden för vårt sätt att driva förändringsarbete. Tillsammans med er utformar vi lämplig strategi och med stöd av våra metodiker arbetar vi tillsammans för att uppnå avsett resultat. Genom att, anpassat efter era behov, införa processer, ledningssystem och nya arbetssätt skapar vi en struktur som möjliggör att sätta upp väldefinierade mätkriterier och därmed kan vi säkerställa att vi når de uppsatta målen genom denna mätning.

För att ett förändringsarbete ska lyckas vet vi att delar som kultur och hur vi bedriver kommunikation är kritiska komponenter. Utan dessa aspekter uppnås inte långsiktiga förändringseffekter som rör såväl ledarskap och värderingar som förhållningssätt och relationer.


Vilka tjänster erbjuder BiTA?

Vi stöttar er systematiskt i hela processen för att på så sätt kvalitetssäkra förändringsarbetet. I kombination med förändringsarbetet tillhandahåller vi även utbildningar som stärker er kompetens och förmåga att effektivisera verksamheten och öka den långsiktiga konkurrenskraften. Utbildningen kan vara antingen specifikt framtagen just för er eller i form av våra schemalagda utbildningar.

Vi arbetar med alla branscher inom såväl offentlig som privat sektor.

Typiska uppdrag är:
  • Upprättande och Utveckling av system för ledning och styrning
  • Utveckling och/eller införande av kvalitetssystem
  • Riktade företagsinterna utbildningar
  • Coachning vid förändringsarbete
  • Teamutveckling med stöd av olika modeller bland annat OBM
  • Tydliggörande av roller och rollbeskrivningar
  • Genomlysning av både arbetssätt och processer samt införande av förbättringsåtgärder
  • Projektledning inom förändringsledning
  • Interimsuppdrag i ledningsroller

Lär mer om BiTAs utbildningsportfölj inom kunskapsområdet Verksamhetsutveckling och förändringsstöd här


För mer information, kontakta:

Ulf Myrberg, ansvarig för kunskapsområdet Verksamhetsutveckling och förändringsstöd på BiTA.