Tjänster och förvaltning

BiTA erbjuder tjänster som omfattar förvaltning genom prioriterad nyttorealisering och tjänstehantering/service management.

Inom förvaltningsområdet är, en nyckel till att realisera affärsmålen i en verksamhet, att använda tillgängliga IT-resurser på bästa sätt. Om vi lär oss att förvalta, prioritera och kostnadshantera de IT-resurser vi har, så kan IT mycket snabbt bli den bästa tillgången att möjliggöra verksamhetens behov av utveckling. Detta görs genom att IT och verksamheten samverkar i nära dialog. Nyttorealisering är också ett område som får ökat intresse då investeringar behöver ge snabbare efterfrågad effekt, inte minst i offentlig sektor där transparensen och kraven på effektivitet snabbt ökar. Att förvalta och generera affärer med hjälp av BiTAs egna ”förvaltningsmodell” Förvaltning 3.0 är en del av aktivitetsområdet där även metoder för att kunna följa upp och säkerställa att uppställda effektmål nås.

Att arbeta med tjänsteorientering handlar om att ha kontroll på vad för tjänster som erbjuds och hur de används. För att kunna utveckla tjänsterna övertid är det ytterst viktigt att arbeta med målformulering och strategiska planer. Genom tjänsteorientering skapas det tydliga relationer mellan IT och verksamheter så att IT tjänsterna verkligen möter affärsverksamheters och deras kunders behov. För att möta de ökade behoven av IT-stöd från verksamheten, måste IT:

 • Förbättra relationen med verksamheten
 • Bättre förstå verksamheten och dess behov
 • Beskriva IT-tjänsterna i termer som användarna förstår
 • Ta fram avtal gällande leverans av dessa tjänster, så kallat SLA
 • Säkerställa att leverantörer som är både direkt och indirekt involverade i tjänsteleveransen lever upp till ställda kvalitetsnivåer
 • Etablera en strukturerad omvärldsbevakning inom teknikområden för att kunna erbjuda fler möjligheter till både effektiviseringar och vidareutveckling av kundernas verksamhet

Vilka tjänster erbjuder BiTA?

Vi säkerställer, genom våra erbjudanden, att olika ramverk, modeller och metoder kan samverka och implementeras utifrån kunders förmåga och behov.

Inom ramen för kunskapsområdet tjänster och förvaltning erbjuder vi coaching, utbildning och ledning genom strategisk planering anpassad för ledningsgrupper inom IT samt implementation av ledningssystem för tjänstehantering inom IT-organisationer.

Typiska uppdrag är:
 • Förvaltningsstrategi
 • Etablering av förvaltningsorganisation
 • Införande av förvaltningsstyrning/förvaltningsledning med stöd av nyttorealisering
 • Processutveckling och processrevidering
 • Ledningsstyrning för tjänstehantering
 • Tjänsteorientering, tjänsteetablering och framtagande av tjänstekatalog
 • Rådgivning och coachning till ledning, chefer och medarbetare
 • Kompetensutvecklar inom tjänstehantering och förvaltning
 • Utformning av servicenivåer och tjänsteavtal
 • IT-kostnader och ramverk såsom TBM

Lär mer om BiTAs utbildningsportfölj inom kunskapsområdet Tjänster och förvaltning här


För mer information, kontakta:

Ulf Myrberg, ansvarig för kunskapsområdet Tjänster och förvaltning på BiTA.