Kompetens och lärande

De främsta utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna berör idag inte bara det som vi traditionellt benämner som it eller digitalisering. Digitaliseringen – den omvandlingsprocess som sker i vårt samhälle idag berör både tillväxt och arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling, hälso- och sjukvård, social sammanhållning och många, många fler områden. Frågor om digitalisering handlar därmed inte enbart om digitaliseringen i sig utan hur vi ska ta fasta på förändringen i våra privata liv och arbetsliv samt hur vi ska lyckas vara tillräckligt ”kompetenta” även imorgon. Kompetensutveckling i en digital kontext blir en allt större fråga för flera organisationer. Men vad innebär det? Går det att bedöma och utveckla individens och organisationens kompetens i tillräckligt snabb takt? Vad skiljer egentligen digital kompetens från vanlig kompetens? Behöver vi förhålla oss annorlunda till kompetens och lärande idag än tidigare?

Precis som med allting annat behöver även kunskap utvecklas. Det som inte utvecklas riskerar att hamna på efterkälken - det gäller i allra högsta grad kunskap. Att prata om digital kompetens handlar enligt BiTAs sätt att se på det om att kunna ta sig an och utveckla sin kompetens i en snabbare takt än tidigare då förändringar och utveckling i vår omvärld sker allt snabbare. Eftersom takten är snabb är det avgörande att veta var fokus på utvecklingsinsatserna ska läggas, men också säkerställa att formerna för att ta till sig ny kunskap är anpassade till dagens behov och sätt att ta till sig information.


Varför väljer vi på BiTA att fokusera på kompetens och lärande?

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens. Behovet av kunskap blir ständigt större samtidigt som förväntningarna om tiden det ska ta att lära sig nya saker blivit väsentligt kortare. Hur får vi ihop den ekvationen?

Kanske är det så att det faktum att vi omges av mängder med information och kunskap påverkar vår förväntan om att det borde gå smidigare? Digitaliseringen ställer därigenom krav på chefer och medarbetare att kunna ta tillvara teknikutvecklingen och den teknik som finns i det dagliga arbetet. På BiTA brukar vi tala om individers och organisationers digitala kompetens och förmåg att anpassa sin verksamhet och sina processer till rådande omständigheter i omvärlden. Trots det stora behovet av att utveckla kompetensen i organisationerna så ser och hör vi våra kunders utmaningar relaterat till att utveckla sin kompetens. Dels handlar dessa utmaningar om att hitta rätt utbildning för behovet, att för cheferna förstå medarbetarnas behov av kompetensutveckling, avsätta tid för att kompetensutveckla sig och inte minst att gallra bland floran av utbildningar som finns ute på marknaden."Tänk om jag kostar på mina medarbetare en massa dyr utbildning och om de sedan slutar?

Tänk om du inte utbildar dina medarbetare och att de sedan blir kvar!"Vilka tjänster erbjuder BiTA?

Vi erbjuder tjänster i form av rådgivning och kompetensutveckling inom ramen för kunskapsområdet kompetens och lärande. Kompetens och lärande genomsyrar BiTAs övriga kunskapsområden och har en annan skärning; inom övriga kunskapsområden levererar vi tjänster som täcks av kompetens och lärande. De tjänster som vi levererar inom kunskapsområdet Kompetens och lärande är främst utbildningar, såväl rollbaserade utbildningar i form av Certifierad Ledare IT, Certifierad Kundansvarig IT och Certifierad Förvaltare IT/Verksamhet som företagsanpassade utbildningar efter kunders behov.

Typiska uppdrag är:
  • Framtagning av en kompetensstrategi
  • Kompetenskartläggning
  • Företagsanpassad utbildning
  • Framtagning av planer; kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  • Sprida kompetens och lärande genom podcast

Vilken målgrupp riktar sig det här kunskapsområdet till?

BiTA erbjuder tjänster inom kompetens och lärande som riktar sig mot verksamheter inom såväl privat som offentlig verksamhet, oavsett storlek på organisationen.

Målgrupperna är främst ledningen - både IT och verksamhet, HR och personer som arbetar i gränssnittet mellan IT och verksamhet.

Läs mer om BiTAs utbildningsformer för hur vi levererar kompetens och lärande på BiTA


För mer information, kontakta:

Anita Myrberg, ansvarig för kunskapsområdet Kompetens och lärande på BiTA.


Anita har gedigen erfarenhet av kompetens och lärande, och har mer än 20 års erfarenhet av kompetensutveckling i gränssnittet mellan IT och verksamhet inom både offentlig och privat sektor. Hon har stor kunskap i att ta fram utbildningar, såväl företagsanpassade som schemalagda och har stöttat organsiationer med att använda kompetensutveckling som ett viktigt verktyg i förändringsarbetet.