Informationshantering och informationssäkerhet

Informationshantering och -informationssäkerhet är områden som blir allt viktigare i och med att vår omvärld och närvärld blir allt mer digitaliserad.

Informationshantering handlar om att samla in, organisera och lagra information så att informationen kan användas på ett ändamålsenligt sätt. Information kan ses som en kedja ”insamling -nyttjande-avveckling” där ändamålsenlig informationshantering gör det möjligt för verksamheter att hantera och utnyttja olika informationsflöden på ett effektivt sätt.


Varför är informationshantering och informationssäkerhet ett viktigt kunskapsområde på BiTA?

Mängden information ökar hela tiden. Antalet transaktioner ökar och alla organisationer är så beroende av information att de inte kan fungera eller verka utan den. I takt med den ökade digitaliseringen av verksamheterna ökar också kraven på att kundernas, medborgarnas och användarnas integritet kan säkerställas.

Vi ser informationssäkerhet som en nödvändig del i hela informationshanteringen. Genom att arbeta systematiskt med informationssäkerhet kan organisationer säkra sin information; minska risken för att informationen manipuleras, förändras eller förvanskas. Informationssäkerhet berör hela samhället; från organisationer och företag till kommuner och myndigheter.


Vilka tjänster erbjuder BiTA?

Vi erbjuder tjänster i form av rådgivning och kompetensutveckling inom ramen för kunskapsområdet informationshantering och -säkerhet. Detta omfattar tjänster så som riskhantering, ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), second opinion för informationssäkerhet, upprätta styrning och organisation för informationshantering och -säkerhet.

Typiska uppdrag är:
  • Införande av ledningssystem för informationssäkerhet
  • Översyn lagefterlevnad
  • Utformning av process för riskarbete
  • Genomlysning av dokumenthantering
  • Styrning och informationsmodellering
  • Cloudstrategi

Vilken målgrupp riktar sig det här kunskapsområdet till?

BiTA erbjuder tjänster inom informationshantering och -säkerhet som riktar sig mot verksamheter inom såväl privat som offentlig verksamhet och i första hand små till medelstora organisationer.

Målgrupperna är främst IT-chefer, juridiska chefer, säkerhetsansvariga, informationssäkerhetsansvariga och projektledare.

Läs mer om BiTAs utbildningsportfölj inom informationshantering och -säkerhet här


För mer information, kontakta:

Ulf Myrberg, ansvarig för kunskapsområdet Informationshantering och informationssäkerhet på BiTA.