Om BiTA

Förändringsledning i det lilla och det stora – digitaliseringen som motor

Vi är kunskapsföretaget BiTA. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att våra kunder lyckas åstadkomma bestående förändringar. Vi tar oss an våra kunders utmaningar genom att arbeta strukturerat och ändamålsenligt med kompetensutveckling och förändringledning. Vi standardiserar, målgruppsanpassar och utvecklar lösningar som omfattar schemalagda utbildningar, gig, kompetensutvecklingsprogram, interna utbildningar eller det som bäst adresserar kundens behov och situation.

Våra uppdrag har sin utgångspunkt i digitaliseringen. För att lyckas med förändringar och digitaliseringen krävs det kunskap om hur man kan skapa lärande över tid. Det har vi. Att därmed skilja på kompetensutveckling och konsultation tror vi inte är lika fruktbart som att jobba integrerat med de två delarna i ett förändringsarbete. Vårt arbetssätt stärker våra kunders förmåga att ta sig an den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling.

Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring.

Nyheter

Vad händer på BiTA?
Läs mer

Kunskapsfrukost

Kunskap är till för att delas! Börja dagen med en god frukost och bli inspirerad på BiTAs kunskapsfrukostar.
Läs mer

Whitepaper

BiTAs konsulter delar med sig av kunskap och erfarenheter.
Läs mer

Blogg

BiTAs skickliga konsulter och lärare bloggar om aktuella ämnen.
Läs mer

Våra kunskapsområden

det här fokuserar vi på

Informationshantering och -säkerhet är områden som blir viktigare i och med att vår omvärld och närvärld blir alltmer digitaliserad.

Informationshantering handlar om att samla in, organisera och lagra information så att informationen kan användas på ett ändamålsenligt sätt. Ändamålsenlig informationshantering gör det möjligt för verksamheter att hantera och utnyttja olika informationsflöden på ett effektivt sätt.

En del i informationshantering är informationssäkerhet. Genom att arbeta systematiskt med informationssäkerhet kan organisationer säkra sin information; minska risken för att informationen oönskat manipuleras, förändras eller förvanskas.


Läs mer om hur BiTA kan stötta och rådge er i ert arbete med informationshantering och -säkerhet

Vi befinner oss i en tid då kompetensbehovet och förflyttning av organisationer är beroende av verksamheters förmåga att anpassa sig och utveckla sin kompetens.

Precis som med allting annat behöver även kunskap utvecklas. Det som inte utvecklas riskerar att hamna på efterkälken - det gäller i allra högsta grad kunskap.

Eftersom takten är snabb är det avgörande att veta var fokus på utvecklingsinsatserna ska läggas, men också säkerställa att formerna för att ta till sig ny kunskap är anpassade till dagens behov och sätt att ta till sig information.


Läs mer om hur BiTA kan stötta och rådge er i ert arbete inom kompetens och lärande

BiTA och SSI (Support Services Institute) erbjuder tjänster inom kunskapsområdet Kundservice som omfattar support av IT-tjänster, kundsupport och kundservice. Vi erbjuder utbildningar, en del som enda leverantör i Sverige, och konferenser inom ämnet. SSI består även av ett nätverk där du som medlem utvecklar din kompetens och uttökar ditt nätverk.

Inom kundservice arbetar vi allt som allt med fyra olika leveransformer – konsultation, utbildning, konferenser och yrkesnätverk.


Läs mer om hur BiTA kan stötta och rådge er i ert arbete inom Kundservice här

BiTA erbjuder tjänster som omfattar förvaltning genom prioriterad nyttorealisering och tjänstehantering/service management.

Inom förvaltningsområdet är, en nyckel till att realisera affärsmålen i en verksamhet, att använda tillgängliga IT-resurser på bästa sätt. Om vi lär oss att förvalta, prioritera och kostnadshantera de IT-resurser vi har, så kan IT mycket snabbt bli den bästa tillgången att möjliggöra verksamhetens behov av utveckling.

Att arbeta med tjänsteorientering handlar om att ha kontroll på vad för tjänster som erbjuds och hur de används. För att kunna utveckla tjänsterna övertid är det ytterst viktigt att arbeta med målformulering och strategiska planer.


Läs mer om hur BiTA kan stötta och rådge er i ert arbete med tjänstehantering och förvaltning

Verksamhetsutveckling innefattar många olika delar som tillsammans bildar en gemensam helhet. För att nå effekt av förändringar är det viktigt att de genomförs på ett genomtänkt och metodiskt sätt, där och när de behövs. Genom att skapa en tydlig förståelse för verksamheten och utgå från flera olika perspektiv så som strategi, struktur och kultur tillser vi att olika delar i kombination skapar en bred grund för vårt sätt att driva förändringsarbetet.

Inom området Verksamhetsutveckling och förändringsstöd har vi en bred kunskapsbank att tillgå i form av såväl våra gemensamma erfarenheter som samlade kompetens. Detta använder vi som verktyg då vi coachar och stöttar er i ert förändringsarbete.


Läs mer om hur BiTA kan stötta och rådge er i ert arbete inom verksamhetsutveckling och förändringsstöd
Vi gör din verksamhet konkurrenskraftig i en tid där mycket handlar om effektivisering, miljöanpassning, digitalisering och att få en vinnande kultur.
Läs mer

ROLLBASERAT LÄRANDE, ITIL®-KURSER OCH ANNAN STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

Våra konsultationstjänster

Vi förbättrar och effektiviserar processer, organisationer samt digitala lösningar

BiTAs verksamhetskonsulter arbetar inom fem kunskapsområden;


Vi driver och åstadkommer förändring där IT, digitaliseringen eller tillgången till information är en drivkraft. Vi brinner för att göra våra kunder framgångsrika i den digitala resan. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi affärs- och verksamhetsnytta genom att förbättra och effektivisera styrningen och processer, tillhandahålla tjänster och förenkla förvaltning, formulera och utveckla organisationer och strategier, samt kompetensutveckla och åstadkomma förändring.

Våra utbildningar

ROLLBASERAT LÄRANDE, ITIL®-KURSER OCH ANNAN STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING

BiTA har drivit kompetensutvecklingen inom IT-området i Sverige i drygt 15 år, vi vill därmed dela med oss av vår samlade kompetens till dig. Med kursledare som har en nära anknytning till verkligheten tack vare många år i konsultuppdrag, kan vi erbjuda dig mycket erfarenhet, kompetens, goda exempel samt inarbetad egenutvecklad och mycket uppskattad pedagogik på våra utbildningar. Vi erbjuder ett stort antal utbildningar inom olika områden.

Vårt koncept för kompetensutveckling, BiTAinsight, ska bidra till positiv förändring och snabb nytta. För dig som väljer att kompetensutveckla dig hos BiTA, vill vi att upplevelsen att lära ska förknippas med enkelhet och bekvämlighet samt att du ska kunna följa din utveckling över tid på din resa att ta dig an nya förmågor och kunskaper.

Delivering change
är vårt varumärkeslöfte och vår vision är att förenkla förändring!
Våra kunder
Från näringsliv till offentlig sektor

BiTA har förmånen att arbeta med företag och organisationer inom alla branscher, både i näringslivet och offentlig sektor. Som kunskapsföretag stödjer vi och tar ansvar för att åstadkomma bestående förändringar – oavsett bransch eller storlek på organisationen. Vi anpassar vår leverans till varje kunds förutsättningar och situation.