Vi förstärker vårt team med Sara Mohmoud

2023-08-14
Vi är glada att presentera vår nya kollega Sara som bland annat har med sig en färsk Master of Science in IT and Management. Vi har kollat med Sara vad hon tycker är viktigt under rekryteringsprocessen och under den första tiden på en ny arbetsplats. Självklart har vi också bett om hennes tankar kring vilka frågeställningar som är viktiga inför framtidens digitalisering och IT-styrning.
Vad anser du är viktigast under rekryteringsprocessen och den första tiden på det nya företaget? 
Jag tycker att det viktigaste under rekryteringsprocessen är tydlighet och kontinuerlig feedback. Det vill säga att kandidaten vet hur processen är strukturerad, vilka delar som ingår i processen och vad arbetsuppgifterna kan innebära i praktiken. Ytterligare en viktig aspekt är möjligheten att träffa centrala personer i företaget och framtida kollegor för att få tydlig bild av arbetsplatsen samt tjänsten. Därutöver anser jag att det är givande för kandidaten att få möjligheten att lösa ett riktigt ”case" för att förstå hur de framtida arbetsuppgifterna skulle kunna se ut. Detta är även någonting som jag fick chansen att testa på och som jag tyckte var såväl engagerande som intressant för en kandidat i rekryteringsprocessen. 
 
En av anledningarna till att jag var intresserad av BiTA är för att jag snabbt fick en tydlig bild av arbetsplatsen tack vare tydlig kommunikation och kontinuerlig feedback. Jag fick även träffa VD:n redan i första intervjun, vilket jag tyckte var väldigt roligt! Att få möjlighet att få träffa centrala personer redan i ett tidigt skede är något som jag kände bidrog till en tydlig bild av arbetsplatsen

Vad är viktigt under första tiden på det nya företaget? 
- Onboarding och introduktion - välstrukturerad onboarding är avgörande för att den nyanställda snabbt ska kunna anpassa sig till företagets kultur, värderingar samt rutiner.
-Tydliga förväntningar - där medarbetaren får en tydlig förståelse för rollens ansvar och vad som förväntas av en. 
- Uppföljning och målsättning - där medarbetaren får möjlighet och sätta tydliga mål och kan följa upp dessa tillsammans med närmsta chefen
 
Vad anser du kommer att vara viktiga frågeställningar inför framtidens digitalisering och IT-styrning?
Det finns självklart otroligt många frågeställningar som behandlar den komplexa naturen av framtidens digitalisering och IT-styrning, men några som jag tror är av särskilt betydelse är följande: 
- Cybersäkerhet : Med den ökande digitaliseringen ökar även cyberhot - en viktig fråga blir därför hur man kan säkerställa att digitala system och data skyddas 
- Dataskydd och integritet: Hur kan man på bästa sätt säkerställa att personlig info och känslig data hanteras på bästa sätt i en alltmer uppkopplad värld? Vilka regleringar och lagar behöver uppdateras för att hantera detta? 
- Digital inkludering: Hur kan man säkerställa att digitala lösningar är användbara för alla oberoende av ålder, socioekonomisk bakgrund eller funktionsnedsättning? Hur kan man minska den digitala klyftan och säkerställa att teknologin gynnar alla? 
- AI-etik: Eftersom AI-system blir mer och mer sofistikerade är det viktigt att adressera de etiska frågorna som uppstår kring deras användning. Vilka etiska riktlinjer och regler bör implementeras för att säkerställa att AI används på ett ansvarsfullt och rättvist sätt? 
-IT-styrningsmodeller: Hur kan IT-styrning anpassas för att hantera agila utvecklingsmetoder och snabb innovation? Vilka styrningsramverk och metoder är mest lämpade för att balansera flexibilitet och kontroll?
 
 

 

Om ni vill komma i kontakt med Sara når ni henne på Sara.Mohmoud@bita.eu.
Sara börjar hos oss den 21 augusti!