Informationssäkerhet

Information är en grundläggande komponent i alla verksamheter och typer av organisationer. Att säkra information i en tid då informations- och transaktionstätheten ständigt ökar är en förutsättning för att skydda och bevara verksamhetskritisk information. Myndigheter i Sverige har krav på sig att systematiskt arbeta med informationssäkerhet för att säkerställa kvalitet och förtroende för verksamheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriver att samtliga myndigheter ska arbeta med ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Få myndigheter har trots detta fullt ut infört LIS och behöver vägledning i detta arbete.

Den nya dataskyddsförordningen gör det än viktigare för verksamheter att ha koll på huruvida personuppgifter hanteras på ett rättsäkert sätt.

Cybersäkerhet är idag ett av de områden vars betydelse ökar snabbast i vår närhet och vår omvärld, där RESILIATM ger grundläggande kunskaper för att kunna ta genomtänkta beslut i syfte att förebygga, upptäcka och åtgärda incidenter relaterade till cybersäkerhet.

BiTA har lång erfarenhet av att arbeta med ledningssystemet och informationssäkerhetsfrågor inom såväl offentlig som privat sektor.


Exempeltjänster och uppdrag inom detta område:


För mer information, kontakta: Mats Voxlin eller Barbara Carreno