Förvaltning & leverans

En nyckel till att realisera affärsmålen i en verksamhet är att använda tillgängliga IT-resurser på bästa sätt. Om vi lär oss att förvalta, prioritera och kostnadshantera de IT-resurser vi har, så kan IT mycket snabbt bli den bästa tillgången och möjliggöraren för verksamhetens behov av utveckling.

En förvaltningsmodell behövs därför att förvaltning av IT-resurser alltid involverar flera parter inom en organisation. De parter som bedriver den verksamhet där IT används, den eller de IT-avdelningar där produktion av IT-tjänster genomförs och kanske också externa parter. Detta gör att en verksamhet, en linjeorganisation, många gånger inte är ett tillräckligt kraftfullt styrmedel, utan den behöver kompletteras med en s.k. förvaltningsorganisation. Ungefär på samma sätt som när man tillsätter en projektorganisation som skall uppnå ett specificerat mål.

Verksamheten och IT har ett gemensamt ansvar men för skilda delar, och förvaltningsmodellen hjälper till att reda ut dessa ansvarsförhållanden. BiTAs konsulter kan hjälpa er att utforma, upprätta eller förbättra er förvaltningsledning. Med vår djupa kunskap inom Service Management kan vi förena tjänstestyrning med förvaltningsledning.


Exempeltjänster och uppdrag inom detta område:


För mer information, kontakta: Ulf Myrberg