Fokusområden

Digitalisering
Digitaliseringens möjligheter att skapa ett hållbart samhälle behöver tas tillvara. Det hållbara samhället omfattar tre dimensioner: miljö, ekonomi och sociala faktorer. Digitaliseringen kan bidra och åstadkomma den verkliga förändringen för ett mer jämlikt samhälle, en effektivare resursanvändning och ett innovativt näringsliv.
 
Tjänsteorientering
Tjänsteorientering (service management) är ett synsätt där kundfokus har en central betydelse och kan ses som en process som bryggar över gapet mellan kund (användarna) och leverantör (IT). När service managementprocesserna är implementerade ska de dels ge användarna praktiskt tillämpbar och förståelig information om de tjänstnivåer de kan förvänta sig från IT, dels en strukturerad metod för IT-organisationen och deras kunder för att komma överens om en bra balans mellan tjänsternas kvalitet och kostnader.
 
Kompetensutveckling 
En av de största utmaningarna med digitaliseringen är i själva verket inte tekniken utan hur vi ska lyckas få organisationer att ställa om och ta till sig förändrade arbetssätt i takt med att nya tjänster, roller etcetera utvecklas. Att arbeta med kompetensutveckling på ett strategiskt plan och säkerställa att strategin är i linje med den riktning verksamheten vill gå är en förutsättning för ett bolag som vill uppfattas som konkurrenskraftigt eller för en verksamhet som vill utvecklas tillsammans med sina kunder. 
 
Informationssäkerhet
Mängden information ökar exponentiellt. Antalet transaktioner ökar och alla organisationer är så beroende av information att de inte kan fungera utan den. I takt med satsningar på digitalisering ökar också verksamhetens beroende av de digitala lösningarna och även att individernas förtroende och tillit kan säkerställas. Verksamheter är beroende av information och IT-stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Informationssäkerhet innebär att information som är viktig för verksamheten kan identifieras och få lämpligt skydd genom tekniska och administrativa åtgärder. Inom många branscher finns uttalade föreskrifter och lagar som medför krav på att informationen måste säkras på ett systematiskt sätt.